Zamówienia publiczne

Kancelarii prowadzi praktykę w zakresie prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze zamówień sektorowych, świadcząc usługi na rzecz wiodących podmiotów branży górnictwa, energetyki, ciepłownictwa, usług komunalnych i przewozów pasażerskich.  Naszym Klientom oferujemy również dostęp do ekspertyzy opartej na przepisach prawa europejskiego,  stanowiących w tym zakresie wzorzec dla rozwiązań przyjmowanych przez polskiego ustawodawcę.

W szczególności polecamy Państwu:

 • Pomoc we wprowadzaniu optymalnych uregulowań wewnętrznych oraz regulaminów, gwarantujących istnienie należytych zasad i procedur po stronie podmiotów zobowiązanych do stosowania zamówień publicznych;
 • Doradztwo prawne na etapie przygotowania postępowania w tym sporządzanie opinii prawnych, projektów dokumentacji, bieżace konsultacje z naszymi specjalistami;
 • Obsługa prawna Zamawiającego lub odpowiednio Wykonawcy na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  • ogłoszenie,
  • sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • pytania do Zamawiającego,
  • składanie ofert lub badanie i ocena ofert,
  • korespondencja w toku postępowania,
  • doradztwo w toku prac komisji przetargowej,
  • sporządzanie odwołań lub odpowiednio odpowiedzi na odwołanie,
  • reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • reprezentowanie przed Sądami;
 • Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego/Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania, w tym m. in.:
  • wsparcie naszych Klientów przy zawieraniu umowy,
  • monitorowanie wykonania zamówienia publicznego zgodnie z zawartą umową.