Gwarancje poufności

W naszych działaniach szczególne znaczenie nadajemy kwestiom ochrony interesów naszych Klientów oraz bezpieczeństwa prawnego realizowanych w ich interesie projektów.

Zgodnie z art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze oraz art. 3 ust. 3 – 6 ustawy o radcach prawnych, podlegamy na podstawie i w granicach ww. przepisów ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy i zobowiązujemy się do przestrzegania tego obowiązku. Standardem zawieranych przez nas umów jest wzajemne zobowiązanie Stron, aby traktować informacje uzyskiwane podczas naszej współpracy jako poufne i nie ujawnić ich osobom trzecim bez zgody drugiej strony, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa.

Prawnicy wyznaczani do obsługi  powierzonych nam spraw wymagających zachowania szczególnych procedur, legitymują się stosownymi kwalifikacjami oraz poświadczeniami bezpieczeństwa upoważniającymi do dostępu do informacji niejawnych. Naszym Zleceniodawcom proponujemy ponadto rozwiązania z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wsparcie przy zapobieganiu i zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji.

 

Polityka prywatności

oraz Informacja dla podmiotów przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – oraz odnośnych przepisów prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W Polityce prywatności przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Kancelarii, w tym określamy w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Królak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej „Kancelaria”); Biuro i adres do korespondencji:  ul. Lwowska 5, lok. 8, 00-660 Warszawa; E-mail: kancelaria@krolak.pl      Tel. +48 22 875 27 30

Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator przetwarzamy dane:

 • w celu wykonywania umów zawieranych z Klientami, w tym świadczenia usług obsługi prawnej, organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b);
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, w tym w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług, a także w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią, jak również wypełnienia obowiązków zakładu pracy wynikających z umowy o pracę (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. c RODO);
 • w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Prawo do sprzeciwu

 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej, które Państwa dotyczą. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych

 • Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej wykonania, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe będą ponadto przechowywane z uwzględnieniem okresu wymaganego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu nie więcej niż 90 dni od złożenia przez nas oferty, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie/ofercie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
 • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w biurze Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom, z którymi współpracujemy, a wiec kancelariom notarialnym, doradcom podatkowym, kancelariom patentowym, kancelariom komorniczym, rzeczoznawcom majątkowym, doradcom inwestycyjnym.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), to jest, firmy prawnicze, księgowe, informatyczne, wykonawcy innych usług.

W każdym takim przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane mogą również być przekazywane Sądom i innym właściwym organom państwowym (publicznym).

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niektóre z tych uprawnień mogą jednak Państwu nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brak profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, ani też zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsze zasady w miarę potrzeb mogą być modyfikowane. Wszelkie zmiany będą obowiązywać od następnego dnia po ich opublikowaniu na stronie internetowej www.krolak.pl

Prosimy zatem o regularne odwiedzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

 

Opublikowano: 25 maja 2018 r.