Prawo Konstytucyjne

Nader często praktyka organów stosujących prawo oraz szereg rozwiązań zawartych w ustawach zwykłych oraz w przepisach wykonawczych, budzi poważne wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją RP.

W tej sytuacji ochrona interesów naszych Klientow wymaga doskonałej znajomości ustawy zasadniczej oraz współdziałania ze sobą specjalistów z różnych dziedzin prawa w tym również znawców prawa konstytucyjnego.

Kancelaria proponuje Państwu skorzystanie z następujących usług prawniczych:

  • opinie prawne i ekspertyzy profesorskie odnośnie zgodności określonych rozwiązań legislacycjnych z Konstytucją RP;
  • sporządzanie projektów aktów prawnych;
  • konsultacje i doradztwo prawne w zakresie prawa konstytucyjnego, realizowane dla potrzeb toczących się lub planowanych procedur administracyjnych lub sądowych;
  • opracowanie skargi konstytucyjnej – w przypadku naruszenia praw konstytucyjnych Konstytucja RP z 1997 roku otwiera możliwość pośredniego zaskarżenia niekorzystnego orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Warunki złożenia skargi są zakreślone stosunkowo wąsko (nie dotyczą każdego niekorzystnego rozstrzygnięcia, lecz tylko niektórych); musi ona być przy tym opracowana i złożona w imieniu powoda przez adwokata lub radcę prawnego. Oceniamy rozstrzygnięcia sądowe i decyzje administracyjne z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją oraz opracowujemy i składamy w imieniu naszych mocodwców skargi;
  • reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym RP.