Ochrona Inwestycji Zagranicznych

Kancelaria nasza wykorzystuje bogate doświadczenie teoretyczne i praktyczne wspólników i prawników współpracujących z nami w zakresie procedur przed instytucjami europejskimi oraz prawa międzynarodowego publicznego. Praktyka ta otwiera szerokie i interesujące perspektywy, zwłaszcza w dziedzinie ochrony praw jednostek (zarówno korporacji, jak i osób fizycznych). W szczególności oferujemy:

  • Ocenę stanu prawnego i sytuacji prawnej podmiotów indywidualnych z punktu widzenia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w tym wynikających z umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Niejednokrotnie rozwiązania zawarte w przepisach prawnych prawa wewnętrznego są niezgodne z umowami międzynarodowymi wiążącymi Polskę. Przepisy Konstytucji RP gwarantują możliwość bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych, a w szczególnych przypadkach (umów ratyfikowanych za uprzednią zgodą Sejmu wyrażoną w formie ustawy ratyfikacyjnej) sytuuje umowy powyżej ustaw w hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Pozwala to na zakwestionowanie regulacji ustawowej w postępowaniu sądowym (zarówno przed sądem powszechnym, jak i – w specyficznych przypadkach – przed Trybunałem Konstytucyjnym).
  • Obslugę prawną i wsparcie inwestorów zagranicznych w związku z realizacją ich praw wynikających z umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, w tym reprezentowanie w sprawie roszczeń przekaznych do rozstrzygnięcia przed (trybunałem) arbitrażem międzynarodowym. Zgodnie z zasadami określonymi w tych umowach, spory z inwestorem zagranicznym, odnośnie do jego inwestycji, które nie zostały polubownie rozstrzygnięte we właściwym czasie od daty pisemnego zawiadomienia RP o roszczeniu, są na życzenie każdej ze stron sporu poddawane pod rozstrzygnięcie międzynarodowego trybunału arbitrażowego ad hoc. Trybunał ustala swój tryb postępowania, stosując przy tym Reguły Arbitrażowe Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).
  • Kontrolę stosowania prawa Unii Europejskiej w krajowych porządkach prawnych we wszystkich dziedzinach prawa; w szczególności oferujemy badanie zgodności prawa polskiego z unijnym w sferach będących przedmiotem specjalizacji Kancelarii. Dokonana przez nas ocena sytuacji prawnej obejmuje również niezwykle istotną w ostatnim czasie problematykę stosowania Karty Praw Podstawowych, która wbrew często spotykanym opiniom ma zastosowanie wobec Polski. Oferujemy również przygotowanie i prowadzenie postępowania przed sądami unijnymi: Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem UE w Luksemburgu.
  • Przygotowanie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. stanowi bardzo ważny instrument ochrony praw jednostek przed nadużyciami ze strony państwa. Polska jest często pozywana przed Trybunał w związku z naruszeniami praw człowieka, ale postępowania te najczęściej kończą się niepowodzeniem ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej przed Trybunałem lub  niedopełnienie przesłanek naruszenia wymaganych przez Konwencję. Nasze doświadczenie międzynarodowe pozwala nam na dokonywanie oceny szans powodzenia postępowania oraz prawidłowe opracowanie skargi.