Prawo Ochrony Środowiska

Kancelaria sporządza opinie prawne oraz reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach związanych z naruszeniami regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, oraz związanych z wydaniem pozwoleń na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych oraz innych decyzji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

W szczególności polecamy uwadze naszych Klientów następujące działania:

  • sporządzanie analiz stanu prawnego przedsiębiorstw wynikającego z przepisów o ochronie środowiska ;
  • pomoc prawną przy powoływaniu spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń obejmujących swoim przedmiotem działalności zagadnienia ochrony środowiska;
  • pomoc prawną w nabywaniu terenów przemysłowych pod inwestycje;
  • doradztwo przy prowadzeniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska na etapach postępowania lokalizacyjnego oraz procesu budowlanego a także ocenę ryzyka związanego z ich przeprowadzeniem;
  • sporządzanie analiz oraz audytów prawnych dotyczących ryzyka odpowiedzialności kupującego w związku z obecnymi i ujawnionymi w przeszłości szkodami środowiska w procesie zbywania przedsiębiorstwa, w szczególności dotyczącymi zanieczyszczeń gleby i powierzchni ziemi oraz ewentualnej konieczności przeprowadzania rekultywacji zanieczyszczonego gruntu;
  • objaśnienie prawnych aspektów opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska;
  • doradztwo w zakresie ocen oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
  • doradztwo w zakresie handlu emisjami gazów cieplarnianych;
  • analizy obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym uzyskiwania pozwoleń „środowiskowych”, oraz możliwości przenoszenia pozwoleń na inne podmioty.