Prawo Geologiczne i Górnicze

Nasi prawnicy świadczą obsługę podczas postępowań prawnych w tym koncesyjnych prowadzonych w oparciu o przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz mogą wydawać opinie i ekspertyzy w przedmiocie zgodności przepisów prawa polskiego z prawem wspólnotowym. W szczególności podejmujemy działania w zakresie doradztwa prawnego:

  • w postępowaniu o udzielenie koncesji,
  • przy zawieraniu umów o ustanowienie, zmianę treści lub przeniesienie  użytkowania górniczego,
  • w zakresie likwidacji szkód górniczych,
  • w ramach reprezentacji w innych postępowaniach administracyjnych w tym w przedmiocie uzyskania właściwych pozwoleń zgód i zezwoleń niezbędnych dla ruchu zakładu górniczego,
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych,
  • w zakresie interpretacji dyrektyw i rozporządzeń unijnych mogących znajdować zastosowanie w działalności przedsiębiorstw górniczych.