Fundusze europejskie, projekty w zakresie użyteczności publicznej

Kancelaria doradza w zakresie zagadnień pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, koncentrując się zwłaszcza na kwestiach wykorzystania dla tworzonych lub realizowanych projektów, źródeł finansowania pochodzących z Unii Europejskiej.

  • Kancelaria wspiera realizację projektów dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, których celem jest uzyskanie dotacji z funduszy europejskich, zarówno na inwestycje jak i doradztwo. Korzystając z pomocy realizowanej według zasad unijnej polityki spójności przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki finansowe na: inwestycje w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację; oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne, związane z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej.
  • Przedsiębiorstwa, dzięki wsparciu udzielanemu przez naszych specjalistów mogą także ubiegać się o środki z funduszy europejskich przeznaczonych na innowacyjność w przedsiębiorstwie oraz zwiększenie konkurencyjności. W grę wchodzić tu mogą działania w zakresie poszerzenia oferty o nowy produkt, w zakresie zdobycia nowej grupy klientów, w tym na rynkach europejskich, a także komputeryzacja, racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług oraz zarządzanie wewnątrz firmy, zwłaszcza certyfikacja jakościowa produktów i usług (ISO).
  • Oprócz przygotowywania projektów na pozyskanie unijnych dotacji, świadczymy usługi związane z ich rozliczaniem. Przedsiębiorca, który otrzymał fundusze unijne jest zobowiązany do składania: wniosków o  płatność, na podstawie których otrzymuje dotacje oraz, sprawozdań rzeczowo-finansowych z postępów realizacji inwestycji, które są niezbędne do prawidłowego zamknięcia projektu.
  • Kancelaria udziela profesjonalnego wsparcia w zakresie przygotowania biznes planów oraz studium wykonalności. Nasza oferta obejmuje zarówno przygotowywanie kompletu dokumentacji według wzoru wymaganego przez dany bank, instytucję finansującą, czy fundusz inwestycyjny, jak również sporządzenie jej według uzgodnionego z klientem schematu, opartego na najlepszych praktykach w tym zakresie. Nasi eksperci przygotują opracowania dot. studium wykonalności w zależności od Państwa potrzeb inwestycyjnych.
  • Ponadto prowadzimy praktykę w zakresie prawa usług użyteczności publicznej, w tym w sektorach energetyki i wydobywczym. Członkowie naszego zespołu doradzali przy joint-ventures dokonywanych w związku z realizacją nowatorskich przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz przy tworzeniu konsorcjów naukowo-przemysłowych z udziałem firm o światowej renomie w dziedzinie nowoczesnych technologii.