Prawo spółek handlowych

 • Obsługujemy naszych klientów w sprawach dotyczących m.in.:
  • tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw,
  • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.
  • planowania optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej,
  • umów zawieranych miedzy wspólnikami i akcjonariuszami,
  • sporów między wspólnikami i akcjonariuszami,
  • obsługi prawnej organów spółek kapitałowych,
  • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.
 • Odpowiadając na potrzeby rynku oraz uwzględniając coraz bardziej złożone i skomplikowane struktury właścicielskie i zarządcze w czołowych polskich firmach, zapewniamy obsługę prawną dla projektów wdrażania ładu korporacyjnego w tym wprowadzania standaryzacji branżowej oraz holdingowej (ponadzakładowej).
 • Działania naszej Kancelarii polegają w szczególności na:
  • przygotowaniu analizy prawnej Spółki i podmiotów zależnych (due diligence), a zwłaszcza ich struktury organizacyjnej i kapitałowej, uwarunkowań prawnych i statutowych funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz relacji między podmiotami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa Spółki,
  • doradztwie przy ujednolicaniu zasad nadzoru właścicielskiego, procedur zarządczych i procedur kooperacji oraz wprowadzaniu przejrzystych struktur prawno-organizacyjnych,
  • pomocy w tworzeniu czytelnych relacji między właścicielem (Zgromadzeniem Akcjonariuszy) a Zarządem, wprowadzeniu normatywnych zasad rozwiązywania sprzeczności interesów w spółce oraz sprzeczności między akcjonariuszami (shareholders) oraz stronami zainteresowanymi (stakeholders  do których można zaliczyć np. lokalny samorząd, klientów, konsumentów, stałych kooperantów, użytkowników lokalnej infrastruktury, itp.).
 • Dla realizacji projektów dużej skali Kancelaria zapewnia współdziałanie w ramach konsorcjum z renomowanymi ekspertami rynków kapitałowych i obrotu instrumentami finansowymi, doradcami podatkowymi oraz doradcami d.s. systemów zarządzania jakością.
 • Kancelaria przywiązuje szczególną wagę do systematycznego rozwijania praktyki w zakresie prawa Unii Europejskiej. W gronie współpracowników naszej Kancelarii znajdują się uznane autorytety prawa wspólnotowego, dzięki czemu oferujemy naszym Klientom stały dostęp do analiz i informacji o zmianach tego prawa, zwłaszcza w zakresie regulacji rynku, europejskich standardów ładu korporacyjnego i prawa spółek.