Szukaj

Sylweriusz Królak

Jest ustawa o odnawialnych źródłach energii lecz nadal brak rozwiązania dedykowanego dla morskich farm wiatrowych (MFW)

W dniu 16 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Rządowa propozycja wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej z takich źródeł.
Konsekwencją wejścia w życie nowych przepisów będzie m. in. zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny, przy czym system wyboru najlepszej oferty w tych samych warunkach ma przynieść dla budżetu państwa wielomiliardowe oszczędności.
Stosownie do celów polityki klimatycznej, będą ogłaszane aukcje, w których wyłaniani będą dostawcy energii odnawialnej. Kryterium wyboru będzie najniższa cena. Wprawdzie podmioty wyłonione w tej procedurze uzyskują od Państwa gwarancję wsparcia przez 15 lat, a ponadto dla wyrównania szans producentów, którzy eksploatują różnej wielkości instalacje oraz wykorzystują odmienne technologie, aukcje będą prowadzone oddzielnie dla poszczególnych kategorii dostawców, to jednak należy uznać, że przyjęte rozwiązania stanowić mogą poważne ograniczenie dla rozwoju niektórych obszarów energetyki ze źródeł odnawialnych.
Chodzi przede wszystkim o technologie nowatorskie na polskim rynku i wymagające większych nakładów inwestycyjnych, jak np. morskie farmy wiatrowe (MFW). Trudno bowiem przyjąć, że inwestorzy, ponoszący na morzu większe koszty realizacji farm wiatrowych będą w stanie konkurować z podmiotami wykorzystującymi przy produkcji energii tradycyjne technologie wiatrowe. W konsekwencji w nowoprzyjętym systemie z góry wiadomo, iż aukcje będą wygrywane przez podmioty, których instalacje usytuowane są na lądzie. Taki stan prawny, jeśli nie nastąpią dalsze zmiany legislacyjne, raczej nie będzie stanowił zachęty dla wykorzystywania przez Polskę swoich obszarów morskich, jak to czynią inne państwa europejskie.
Rozwiązaniem akceptowalnym z punktu widzenia prawa europejskiego, a jednocześnie stwarzającym określone perspektywy dla rozwoju morskiej energetyki ze źródeł odnawialnych byłoby wykorzystanie przez Polskę dodatkowych mechanizmów. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy publicznej dla OZE w ramach systemów wsparcia, dopuszczają bowiem rozwiązania dedykowane np. dla technologii innowacyjnych, czy dla projektów pilotażowych.
Powołując się na ten wyjątek należałoby walczyć o taki dedykowany mechanizm dla MFW w Polsce. Alternatywą mógłby być koszyk technologiczny dla MFW, w którym wybrany byłby najlepszy projekt pilotażowy, albo przetarg na wsparcie, w którym dodatkowo można by zapewnić lepsze powiązanie realizacji projektu MFW z wykorzystaniem krajowego zaplecza produkcyjnego (miejsca pracy w polskich stoczniach) – takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje np. we Francji.

Podobne: