ZASADY WSPÓŁPRACY

W każdym przypadku świadczenia usług prawniczych, zarówno tych polegających na bieżącej obsłudze prawnej (vide pkt 1), jak i tych, które dotyczą wyspecjalizowanej obsługi prawnej (vide pkt 2), Kancelaria dąży do zapewnienia naszym Klientom możliwości korzystania z najlepszych praktyk rynkowych w danej dziedzinie oraz rozwiązań, uwzględniających również, w miarę możliwości, przewidywane zmiany gospodarcze i prawne mogące wywierać wpływ na przedmiot i zakres prowadzonej przez Państwa działalności.

 

     1.  Obsługa bieżąca

W ramach bieżącej obsługi, proponujemy świadczenie usług na zasadzie pozostawania w gotowości, przez wskazanych prawników w uzgodnionym w umowie czasie i miejscu oraz telefonicznej dyspozycji przez cały czas trwania umowy z możliwością organizowania telekonferencji, korzystając z dostępu do wskazanych numerów telefonów. Dodatkowo w ramach tego pakietu usług prosimy zwrócić uwagę na możliwość skorzystania na zasadach preferencyjnych z porady prawnej lub konsultacji profesorskiej, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu. Świadczenia powyższe będą polegać na udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu bądź opiniowaniu projektów dokumentów, udziale w negocjacjach, ewentualnie podejmowaniu działań w imieniu Zleceniodawcy wobec kontrahentów w granicach udzielonych pełnomocnictw.

Za bieżącą obsługę prawną akceptujemy m. in. honorarium w postaci stałego wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego umownie w ramach określonego przez Państwa miesięcznego limitu godzin pracy kancelarii. W przypadku zawarcia umowy na okres co najmniej 12 miesięcy, Kancelaria zaoferuje preferencyjne dla Państwa zasady.

 

      2.    Obsługa wyspecjalizowana

Za świadczenia z zakresu wyspecjalizowanej obsługi prawnej, związane z wykonywaniem usług dotyczących skomplikowanych problemów lub wykraczające poza rodzaj, zakres i/lub miesięczny wymiar czasu pracy określony w ramach ryczałtu, a zwłaszcza polegające na sporządzaniu opracowań lub ekspertyz, obsłudze prawnej dedykowanej dla specjalnych projektów, przedsięwzięć gospodarczych oraz umów i kontraktów, a także zastępowaniu Zleceniodawcy przed właściwymi organami krajowymi i zagranicznymi, proponujemy wynagrodzenie według stawek godzinowych.

 

***

Podstawą przystąpienia do świadczenia usług jest w każdym przypadku zawarcie z naszą z Kancelarią stosownej umowy. Kancelaria przedstawia niniejszą informację w oparciu o założenie, że Kancelaria Królak i Wspólnicy, ani żaden podmiot z nią związany, nie zostaną pozbawieni prawa do reprezentowania innych swoich klientów w innych sprawach, teraz i w przyszłości, chyba, że taka reprezentacja powodowałaby bezpośredni prawny konflikt interesów.

 

Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe doświadczenia Kancelarii Królak i Wspólnicy, osiągnięcia zawodowe prawników i partnerów Kancelarii oraz ich kwalifikacje profesjonalne i naukowe, dają rękojmię dla  świadczenia obsługi prawnej na Państwa rzecz.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z naszą działalnością prosimy o kontakt na adres e-mail:  kancelaria@krolak.pl