Adwokat Sylweriusz Marcin Królak

sylwetki_krolak4

Starszy Partner Zarządzający – prowadzi praktykę prawniczą w zakresie obsługi podmiotów sektora publicznego, spółdzielczości, górnictwa, budownictwa i projektów infrastrukturalnych. Doradza ważnym podmiotom branży farmaceutycznej, energetyki i górnictwa oraz usług komunalnych. Wiceprezes Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, jak również doradca prawny Komisji Bankowej oraz Komisji Spółdzielczości Business Centre Club.

Z sukcesem reprezentuje Klientów w sądowych sporach odszkodowawczych powstałych w związku z  wykonywaniem robót budowlanych. Posiada zwłaszcza duże doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu procesów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji budowlanych wielkiej wartości w tym z udziałem kluczowych firm sektora budownictwa.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, unijnych regulacjach dotyczących prawa korporacyjnego, postępowaniach arbitrażowych oraz europejskich procedurach cywilnych. Jest również ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych, prywatności, prawa nowoczesnych technologii, zarządzania bezpieczeństwem prawnym przedsiębiorstw.

W latach 2002-2004 współprzewodniczył delegacji polskiej na posiedzeniu Rady UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Po dniu 1 maja 2004 r. wielokrotnie zasiadał w składzie Rady Unii Europejskiej. W marcu 2003 r. był głównym polskim sprawozdawcą w Komitecie Przeciwko Dyskryminacji Rasowej ONZ w Genewie. W październiku 2004 r. był głównym sprawozdawcą podczas rozpatrywania przez Komitet Praw Człowieka ONZ V okresowego sprawozdania z realizacji przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W roku 2004 reprezentował Polskę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu rozpatrującym sprawę Lugano II.

Uczestniczył w charakterze koreferenta w licznych konferencjach międzynarodowych, poświęconych m.in.: prawom podstawowym w Unii Europejskiej (Helsinki 2002 r.), zwalczaniu handlu ludźmi (Bruksela 2002 r.), europejskiemu prawu zobowiązań umownych (Bruksela 2003 r.), perspektywom współpracy prawnej UE – Rosja (Petersburg 2004 r.) oraz XI Konferencji ONZ w sprawie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i zwalczania przestępczości (Bangkok 2005 r.).

Wiceminister Sprawiedliwości w latach 2001-2005. Sędzią Trybunału Stanu RP  V, VI i VII Kadencji. W roku 2015 kandydat na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Autor publikacji z zakresu prawa europejskiego oraz ustroju sądownictwa w Polsce.

Włada językami angielskim i rosyjskim.