Adwokat dr Sylweriusz Marcin Królak

sylwetki_krolak4

Doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki. Starszy Partner Zarządzający – prowadzi praktykę prawniczą w zakresie obsługi podmiotów sektora farmaceutycznego oraz spółdzielczości, budownictwa i projektów infrastrukturalnych. Doradza ważnym podmiotom branży farmaceutycznej, energetyki oraz usług komunalnych. Wiceprezes Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, jak również doradca prawny Komisji Zdrowia oraz Komisji Spółdzielczości Business Centre Club.

Z sukcesem reprezentuje Klientów w sądowych sporach odszkodowawczych powstałych w związku z  wykonywaniem robót budowlanych. Posiada zwłaszcza duże doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu procesów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji budowlanych wielkiej wartości w tym z udziałem kluczowych firm sektora budownictwa.

Specjalizuje się w prawie europejskim, gospodarczym i konstytucyjnym, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie ochrony zdrowia, unijnych regulacjach rynku farmaceutycznego, postępowaniu arbitrażowym oraz europejskiej procedurze w sprawach cywilnych. Jest również ekspertem w zakresie ochrony praw człowieka, ochrony danych osobowych, prywatności, prawa nowoczesnych technologii, zarządzania bezpieczeństwem prawnym przedsiębiorstw.

W latach 2002-2004 współprzewodniczył delegacji polskiej na posiedzeniu Rady UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Po dniu 1 maja 2004 r. wielokrotnie zasiadał w składzie Rady Unii Europejskiej. W marcu 2003 r. był głównym polskim sprawozdawcą w Komitecie Przeciwko Dyskryminacji Rasowej ONZ w Genewie. W październiku 2004 r. był głównym sprawozdawcą podczas rozpatrywania przez Komitet Praw Człowieka ONZ V okresowego sprawozdania z realizacji przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W roku 2004 reprezentował Polskę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu rozpatrującym sprawę Lugano II. Brał udział w pracach legislacyjnych nad instrumentami prawnymi Unii Europejskiej stanowionymi przez Radę i Parlament Europejski.

W latach 2002 – 2018 współorganizował lub uczestniczył w charakterze koreferenta w licznych konferencjach międzynarodowych, poświęconych m.in.: prawom podstawowym w Unii Europejskiej (Helsinki 2002 r.), zwalczaniu handlu ludźmi (Bruksela 2002 r.), europejskiemu prawu zobowiązań umownych (Bruksela 2003 r.), perspektywom współpracy prawnej UE – Rosja (Petersburg 2004 r.), XI Konferencji ONZ w sprawie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i zwalczania przestępczości (Bangkok 2005 r.), standardom demokratycznego państwa prawa, dorobkowi prawnemu Rady Europy, zagadnieniom konstytucjonalizmu polskiego i krajów UE oraz wdrażaniu w Polsce rozwiązań legislacyjnych implementujących instrumenty prawa unijnego oraz umowy międzynarodowe.

Autor publikacji z zakresu praw człowieka, prawa europejskiego oraz ustroju sądownictwa w Polsce.

Włada językami angielskim i rosyjskim.