Szukaj

Zgodnie z art. 8 Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. [1], wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek notyfikować Komisji Europejskiej wydawane przez siebie przepisy techniczne. Ekwiwalentem takiego obowiązku, są określone uprawnienia po stronie przedsiębiorców, aktualne zwłaszcza w przypadkach, gdy przepisy wydawane przez państwo negatywnie wpływają na warunki prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Szczególnie dotyczy to możliwości poszukiwania ochrony sądowej przez podmioty dotknięte przejawami legislacyjnego bezprawia. Zwracając uwagę na pozytywne konsekwencje jakie przynosi dyrektywa, stanowiąc w określonych warunkach samoistną podstawę dla uchylenia się od skutków wszechwładzy państwa, warto przede wszystkim zastanowić się, czym są w istocie rzeczy  owe przepisy techniczne.

Jak wynika z art. 1 pkt 11 Dyrektywy, przepisy techniczne dzielą się na:

Specyfikacje techniczne, o których mowa w art. 1 ust. 3 Dyrektywy, czyli specyfikacje zawarte w dokumencie, który opisuje wymagane cechy produktu, takie jak: poziom jakości, wydajności, bezpieczeństwa lub wymiary, włącznie z wymaganiami mającymi zastosowanie do produktu w zakresie nazwy, pod jaką jest sprzedawany, terminologii, symboli, badań i metod badania, opakowania, oznakowania i etykietowania oraz procedur oceny zgodności. Zakresem tego pojęcia objęte są również metody produkcji i przetwarzania produktów, jeżeli mają wpływ na ich charakterystykę.

Inne wymagania, zdefiniowane w art. 1 pkt 4 Dyrektywy jako wymagania inne niż specyfikacje techniczne, nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska, które wpływają na jego cykl życiowy po wprowadzeniu go na rynek, takie jak warunki użytkowania, powtórne przetwarzanie, ponowne zastosowanie lub składowanie, gdzie takie warunki mogą mieć istotny wpływ na skład lub rodzaj produktu lub jego obrót;

Zakazy produkcji, określone w art. 1 pkt 10 Dyrektywy, czyli przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Państw Członkowskich, zakazujące produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktu lub zakazujących świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług. Przy czym zgodnie z art. 1 pkt 1 Dyrektywy, pojęcie produktu ma szeroki charakter i obejmuje wszystkie produkty wytwarzane przemysłowo, w tym odpady.

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 1 ust. 11 pojęcie „przepisów technicznych” obejmuje wszelkie przepisy ustawowe wykonawcze lub administracyjne, których przestrzeganie jest obowiązkowe de iure lub de facto.

Adresatem dyrektywy są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dyrektywa 98/34 w art. 8 ust. 1 nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przekazania do Komisji Europejskiej wszelkich projektów przepisów technicznych w rozumieniu Dyrektywy (dokonanie notyfikacji). Państwa członkowskie oraz Komisja Europejska mogą zgłaszać poprawki do przesłanych przepisów technicznych.

Uchybienie obowiązkowi notyfikacji norm powoduje bezskuteczność przepisów krajowych, które są przedmiotem takiego obowiązku. Oznacza to, że w przypadku braku notyfikacji lub dokonania notyfikacji w sposób  nienależyty, organy administracji państwa członkowskiego nie mogą wobec obywateli i osób prawnych powoływać się na obowiązki nałożone takimi przepisami, natomiast z drugiej strony osoby fizyczne i prawne mogą powoływać się na bezskuteczność takich norm w każdym postępowaniu przed sądami i organami władzy publicznej.

Zważywszy na fakt, że przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy występują powszechnie w polskiej rzeczywistości gospodarczej, a doświadczenie wskazuje, iż część z nich nie została należycie notyfikowana, zatem zarówno w przypadku dużych, jak i małych przedsiębiorstw, warto podjąć trud identyfikacji takich przepisów i sprawdzenia, czy niektóre uciążliwe obowiązki prawne, wpływające zwłaszcza na koszty naszej działalności, nie są przypadkiem bezprawnie wobec nas egzekwowane.

 


[1] Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych z dnia 22 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 204, str. 37, ze zm., dalej: Dyrektywa 98/34 lub Dyrektywa).

 

Podobne: ETS, unia europejska